ضرب المثل های سنقری و اداب و رسوم آن

]اصطلاحات و ضرب المثل های رایج در سنقر

1- آت آلمه می آخور باغلیاو

( هنوز ) اسب را نخریده آخورش را می بندد .

قبل از رسیدن به اصل مقدمات فرع را فراهم می کند .

2- ایوزی بیجه اوخیجین ـ سیوزی بیجه کوجیجین

با همه خُردی حرفهای بزرگ (‌حکیمانه ) می زند

معادل : فلفل نبین چه ریزه .....

3- اون دیر ماننه بیجه بتمان اونی یوخ

در دَه آسیاب یک من آرد ندارد .

معادل : آه در بساط ندارد

4- ایولماغ بی گون ، شیون بی گون

مردن یک روز است و شیون یک روز

معادل : بالاتر از سیاهی رنگی نیست .

5- ساوغ دَمِّر دیوگماغ ـ آهن سرد کوبیدن

معادل ک آب در هاون کوبیدن

6ـ سینوغ قُلی یوینه باغله له .

دست شکسته را به گردن می بندند

معادل : دست شکسته و بال گردن

7ـ سنّه خیرگورن تا ری ره بلا گوری

آنکه از تو خیری ببیند از خدا بلا می بیند (‌خَیّر نیستی )

8- فیل ایسین هندوستان یولینی لقّه لر

آنکه فیل بخواهد راه هندوستان را باید بپیماید

نظیر :‌هر کسی طوطی بخواهد جور هندوستان کشد

9ـ قِزِم سَنه دییام ، گلینم سه ایشر

دخترم به تو می گویم ، عروسم تو بشنو

معادل : در به تو می گویم دیوار تو بشنو

10- قوش قاناتنه یاغچیری ـ پرنده با بالهایش زیباست

مَثَل تاکید بر گرامی داشتن اقوام و بستگان دارد

11- پیونه چی ایاغ یالن اُولی

پینه دوز پابرهنه می شود

نظیر : کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد

12- گوری یوخ کی کفنی اوله

گور ندارد تا چه رسد به کفن

نظیر : آه نداردکه با ناله سودا کند

13- منم آتمنه باغلا و خان آتی قَدنه

اسب مراهم پیش اسب خان ببندید

14- صفت طناف دوشسی گیرنه ، اوزینی بوغر

طناب مفت گیرش بیاید خود را خفه می کند ( مفت خور است )

معادل :‌مفت باشد اگرچه کوفت باشد

 

15- یه کّه لقمه آرمی بوغر ـ لقمه بزرگ ادمی را خفه می کند .

معادل پا را به اندازه گلیم دراز کن

16- لیلا جه باج ورمز

باج به لیلاج نمی دهند

معادل : باج به شغال نمی دهد

17 لالایی بیلاوسه نییه یوخو آپارمیاو

اگر لالایی گفتن بلدی چرا خوابت نمی برد

نظیر : اگر بابا بیل زنی باغچه خودت را بیل بزن

18- هم یاغله ، هم داغله

معادل : گاهی به نعل بزن گاهی به میخ

19- هر یؤلی بیجه یؤلچی بیلی

هر راهی را رهروی می شناسد

نظیر : همه چیز را هم گان دانند

20- یاغ وارو سورت اوز چات قچووه

اگر روغن داری به ترک پای خودت بمال

معادل:‌کل اگر طبیب بودی ، سر خود دوا نمودی

/ 0 نظر / 12 بازدید